CBSE School
Scroll News:

Our Strength

Name Qualification
Mrs.Geetha Jayachandran-Principal M.Com.,B.Ed., M.Phil.,
Mrs. Meenakshi Vaidyanathan - Vice Principal M.A.,M.Ed.,P.G.D.C.A.,
Mrs. Ruby Cherian B.A.,B.Ed.,
Mrs. Subha.U B.Sc.,B.Ed.,
Mrs. Jayanthi S.R. M.A.,B.Ed.,
Mrs. Srisha. V B.Com.,M.B.A.,
Mrs. Rohini. G B.Sc.,B.Ed.,
Mrs. Karpagam (Primary Coordinator III, IV & V) B.Com.,B.Ed.,
Mrs. Sunitha B.Sc.,MBA.,
Mrs. Sharmila M.A.,B.Ed.,
Mrs. Avila Teresa B.A.,B.Ed.,
Mrs. Kalaiselvi B.Sc.,B.Ed.,
Mrs. Latha. J B.A.B.L.,
Mrs. Seema.R.Shah M.B.A.,P.G.D.C.A.,B.Ed.,
Mrs. Sugamaheswari M.C.A.,B.Ed.,
Mrs. Sreeja Santhosh B.Sc.,B.Ed.,
Mrs. Babitha M.A.,B.Ed.,
Mrs. Pinky (Middle school coordinator VI, VII & VIII) M.A.,B.Ed.,
Mrs. Irene B.Sc.,B.Ed.,
Mrs. Radhika Prakash M.Sc.,M.Phil.,
Mrs. Kavitha.L B.Com.,B.Ed.,
Mrs. Subashini B.Sc.,B.Ed.,
Mr. Manoj Kumar. P M.Sc.,B.Ed.,M.LIS.,
Mrs. Mohana. P B.Sc.,B.Ed.,
Mrs. Agatha M.A.,D.T.Ed.,
Mrs. Hemamalini (Secondary coordinator IX & X) M.A.,B.Ed.,M.Phil.,
Mrs. Kalyani. S M.A.,B.Ed.,
Mrs. Malathy.P B.Sc.,T.T.Ed.,
Mrs. Rama. B M.Sc.,B.Ed.,
Mrs. Revathy. J M.B.A.,B.Ed.,M.Sc.,
Mrs. Latha Iswar Prasad (Higher secondary coordinator XI & XII) M.A.,B.Ed.,P.G.D.C.A.,
Mrs. Renuga Dinesh M.Com.,B.Ed.,
Mrs. Sudha. B M.Sc.,M.Phil.,M.Ed.,
Mrs. Manjula M.Com.,B.Ed.,
Mrs. Glada Lovely Wesley M.Sc.,M.S(Ed).,M.Phil.,P.G.D.C.A., C.T.P.M.,
Mrs. Pooja Dassani B.Sc.,
Mrs. Dhanlaxmi M.A.,B.Ed.,
Mr. Suresh Kumar.M B.LIT.,D.T.Ed.,B.Ed.,
Mr. Ramesh M.A.,B.Ed.,T.P.T.,
Ms. Saranya. A B.Sc.,B.Ed.,
Mrs. Gomathi M.A.,M.Phl.,B.LIT.,B.Ed.,
Mrs. Anuradha Dip in Music.,
Mr. Krishnamoorthy M.A.,B.F.A.,A.D.I.M.,
Mrs. Shanthi.P B.Sc.,
Mr. Rajesh B.A.,M.P.Ed.,
Ms. Nithya. J B.Sc.,B.Ed.,
Mrs. Sasirekha L M.A.,B.Ed.,
Mrs. Saratha N B.Com.,M.L.I.S.,
Mr. Navaneetha Krishnan B.A.,
Mr. Antony Raja M.A.,N.I.S.,
Mrs. Tasnim B.C.S
Ms.Parvathavardhini B.E
Ms. Pooja Sharma B.Com., CS
Gayathri CS MA., MS, B.Ed
Vindhya -
Merlin Anuthomas B.Sc., MCS, M.Phil
Kilaimalar MCS., B.Ed
Divya BCA
Sridevi M.Sc
Kavitha N BA
Mary Sweety B.Sc, MA
Swathi Suresh M.sc
Nishal Sundar BA
Mambatta Sofiya Das BA , B.Ed
Ayesha M.Sc, M.Phil, Ph.D
Sneha MBA
Shanthi Suresh (Primary coordinator I & II) B.Sc., MA.,B.Ed
Raguvaran M.Sc., B.Ed., M.Phil
Vasantha Robert B.Com.,MBA., B.Ed
Radha Ojha M.Sc
Vijaya Sakunthala MA.,B.Ed., M.Phil
Suresh R B.Sc., M.Ped., M.Phil
Selby BA
Krishnamurthy MA, BFA, TTC, Ad.I
Mythily K  B.P.Ed
Shylaja M.Sc., B.Ed,M.Phil, MBS
Anand Jeyasingh M.Tech
Lima Sarulatha Celestine MA., B.Ed
Navaneethakrishnan BA., B.Ped
Hemalakshmi BA, MA, B.Ed
Shomitha BCA., Af
Sindhu V M.Sc., M.Phil
Nivetha A ME
Priya M B.Ped.,NIS